کابل 2 زوج هوایی فویلدار مسیاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 2 زوج هوایی فویلدار CCAاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 2 زوج زمینی فویلدار مسیاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 2 زوج زمینی فوبلدار CCAاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 10 زوج مهارداراین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 10 زوج ژلغیلد خاکی BFCاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 10 زوج ژلفیلد کانالی CFCاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 12 کر مالتی مد MMاین کابل ها از 2 کر تا 288 کر تولید شده

مشاهده

کابل 12 کر سینگل مد SMاین کابل ها از 2 کر تا 288 کر تولید شده

مشاهده

سیم دوبل مهار دار جنگیاز محصولات و خدمات ارائه شده در مدیا کابل می توان

مشاهده

سیم رانژه قلع اندوداز محصولات و خدمات ارائه شده در مدیا کابل می توان

مشاهده